Educació secundària

La nostra escola es concentra en la ferma decisió d'arribar a l'excel·lència acadèmica, entesa com l'esforç conjunt de la direcció del centre, claustre de professors i orientadors per proporcionar un ensenyament de màxima qualitat als alumnes. El nostre projecte educatiu vol que els nostres alumnes siguin creatius, autònoms, compromesos amb el seu procés d'aprenentatge, compromesos amb la seva millora personal i compromesos amb la millora de la societat. Són competències molt importants.


Aquesta qualitat, fruit doncs del compromís amb l'excel·lència, es caracteritza per una aposta decidida per la constant millora en les àrees següents:

Els resultats acadèmics

Entenem que l'èxit del nostre projecte educatiu es mesura, en bona part, pels resultats acadèmics obtinguts. Aquests s'aconseguiran pel treball que l'alumne realitza en tres àrees diferents: el nivell de coneixements, el grau de motivació i els hàbits de treball adquirits. L'interès per la contínua millora d'aquests resultats es recolza en un treball rigorós en les àrees descrites.

La innovació pedagògica

Els diferents projectes d'innovació en la metodologia que el centre desenvolupa tenen com a objectiu incrementar l'eficàcia dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

L'educació personalitzada

Busquem la formació integral de l'alumne/a, el desenvolupament complet de la seva personalitat. El tutor planifica i condueix el treball individual amb l'alumne per a desenvolupar les seves habilitats personals i socials segons l'etapa evolutiva i característiques individuals. L'objectiu és que l'alumne trobi la seva motivació per l'aprenentatge, posseeixi iniciativa davant dels reptes personals i socials, adquireixi hàbits i valors i sigui capaç d'ésser coherent amb els criteris personals.

El treball conjunt amb les famílies

Aquest és l'element que millor defineix l'educació personalitzada que pretenem. Els pares són elements primordials en el procés educatiu dels nostres alumnes. El treball coordinat entre pares i professors conforma l'estil propi d'educació del nostre centre.

Formació en valors i acció pastoral

La formació integral pretesa es realitza d'acord amb una concepció cristiana de la persona i incorpora al projecte educatiu els valors d'inspiració evangèlica i aplicació universal. Amb el màxim respecte a la llibertat de les consciències, al centre es fomenta una vivència de la fe a partir de les diferents activitats pastorals adequades a cada edat.

Objectius

Aspectes pedagògics

L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies:

  • Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
  • Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
  • Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
  • Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
  • Desenvolupar habilitats bàsiques en l'ús de fonts d'informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
  • Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

Galeria