Pla d'acció tutorial

Seguiment individual i grupal

El Pla d'Acció Tutorial consisteix en un seguiment tan individual com col·lectiu dels alumnes, per tal de contribuir en el seu desenvolupament personal i acadèmic. Aquest es basa en un conjunt d'activitats per part de tot l'equip docent adreçades a l'alumnat amb l'objectiu de vetllar per l'assoliment de la seva maduresa personal i la seva plena integració social.

És una tasca de compromís, d'orientació i de desenvolupament. Tots els docents s'involucren seguint la programació escolar aprovada a principis de cada curs, amb la idea de millorar els itineraris anteriors.

Cada grup classe, tant a educació infantil, com a primària com a secundària, té un tutor o una tutora que s'encarrega de mantenir el contacte estret entre escola i la família, per tal que tant els pares com els docents puguin col·laborar en aquesta tasca de formació en valors personal i acadèmicament.

Un projecte per a tothom
El programa es recolza en:

  • Tutories setmanals a classe per revisar i endinsar-se en les qüestions acadèmiques principals. Aquesta eina permet la comunicació directa entre el tutor i l'alumnat.
    Les reunions periòdiques dels tutors de cada curs amb els docents, des de la llar fins a secundària, per tal d'intercanviar informació essencial de tots els alumnes que tenen al curs.
  • Tutories individualitzades dels tutors amb tots els alumnes. Aquests destinen hores setmanals per poder-se reunir amb els alumnes i crear pautes de millora tant acadèmica com personal.  
  • Les entrevistes amb cadascuna de les famílies, tant a principi com a final del curs,  i amb una periodicitat mínima de tres mesos, per tal de veure l'evolució acadèmica i personal de l'alumne, i la preparació tant de la família com del tutor de cara el curs següent. A més a més, tant els pares com els tutors i/o docents poden sol·licitar una entrevista quan més els convingui.
  • La figura d'una psicopedagoga escolar, dedicada a orientar els tutors, alumnes i a les famílies en els aspectes d'aprenentatge, socials i personals.